.
,

СИРОТОЙ БОЛЬШЕ


0

12 сентября 2006
Количество просмотров: 2547
   

Áðîøåííûå ìàëûøè ïåðåêî÷åâàëè â áîëüíèöû ãîðîäà – êòî-òî ëåæèò â èíôåêöèîííîé, êòî-òî â ãðóäíè÷êîâîì îòäåëåíèè äåòñêîé áîëüíèöû, êòî-òî óæå ïîïàë â äîì ðåá¸íêà. Íà ïðîøëîé íåäåëå, êàê ãîâîðèò ãëàâíûé âðà÷ ðîääîìà Àëåêñàíäð ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ, åù¸ îäèí ìàëûø ñòàë ñèðîòîé.

 


Åãî øåñòíàäöàòèëåòíÿÿ (ïî å¸ ñëîâàì, à ìîæåò, è ìëàäøå) ìàìà-öûãàíêà óøëà èç ðîäèëüíîãî äîìà, íå ñêàçàâ íè èìåíè, íè ìåñòà æèòåëüñòâà, íè äàæå äàòû ñâîåãî ðîæäåíèÿ. Íå ïðåäúÿâèëà íè îäíîãî äîêóìåíòà. Ïî ïîäîçðåíèþ âðà÷åé, îíà ñàìà ÿâëÿåòñÿ íåçàðåãèñòðèðîâàííûì ðåá¸íêîì (òî åñòü äëÿ ãîñóäàðñòâà îíà íå ñóùåñòâóåò) è âîò òåïåðü ðîäèëà òàêîãî æå ìàëûøà.

 


×òî äåëàòü ñ ðåá¸íêîì è êàê îôîðìëÿòü åìó äîêóìåíòû, òåïåðü ëîìàþò ãîëîâó âðà÷è.

  


ßíà ÀÐÕÈÏÎÂÀ

 


 

12 октября 2017 07:54 - CraigBiads написал(а):
Это мой аватар
Mangoosteen - http://mangystin.bxox.info/ Mangoosteen. 10 kg 14 . -. . 20 . . . , . Mangoosteen , . , , . . . Mangoosteen http://mangjoo77.mangoosteen.com.
 • Сообщений: 5
 • Публикаций: 0
 • ICQ:

|

29 октября 2017 12:15 - SusanOpene написал(а):
Это мой аватар
, : https://goo.gl/txk1dB ----------------------------------- : , , . , , . – (“ ” ). , . , . , , . – ! , . , , , . – . , , . , , . : , – . ? , , , . , , . VISA () MasterCard (). – . – VISA “ ”. , . 0.3% . . , – . GOLD (MasterCard GOLD VISA GOLD) , . , . GOLD , . , , . . – . , , . , . , Maestro Momentum , . . – “” ! , , . , , , . – , – . , ? . . – 18 , ( ) , . , : https://goo.gl/AnahbK
 • Сообщений: 4
 • Публикаций: 0
 • ICQ:

|

3 ноября 2017 04:09 - LorenCoR написал(а):
Это мой аватар
, , E , , ! , , . , , . . : http://tinedol.bxox.info/
 • Сообщений: 6
 • Публикаций: 0
 • ICQ:

|

3 ноября 2017 11:11 - StephenBoync написал(а):
Это мой аватар
http://redline.tw/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Happy.steelhome.cn/home/lin
k.php?url=http://fkumccherryhill.org/index.php?amp;mid=calendar&mid=calendar&doc
ument_srl=1350889&order_type=desc&sort_index=readed_count http://narkologiya.kz/user/JuliAlderson/ http://andydick.com/2015/01/20/quote-post/ http://congressdigital.com/user.php?login=ceciliabro http://www.google.dm/url?q=https://www.indonesia-tourism.com/forum/member.php?u=
319548-KeeshaRich http://www.bedroomvideos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=gen-Her.pl/forum
/User-CandaceDou http://smdservicesllc.com/UserProfile/tabid/57/userId/6454732/Default.aspx http://www.magickaltimes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=5Plus2Apps.com/5
plus2.com/node/82936/track http://www.stevesfamouspnuts.com/предлагаем-нашим-клиентам-потрясающ-10/ http://csmsl.brinkster.net/default.asp?url=http://work.stockbag.info http://urlsuggest.com/user.php?login=jaywoodall http://www.lamilla.cl/?page_id=8 http://stlrenfestwiki.com/index.php?title=User:LavonCurrier563 http://makesheaths.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=b.bigatel.info http://www.naveguitos.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=self.delta1.xyz
 • Сообщений: 2
 • Публикаций: 0
 • ICQ:

|

Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

Архив новостей

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Январь 2018 (83)
Статей за Декабрь 2017 (247)
Статей за Ноябрь 2017 (188)
Статей за Октябрь 2017 (215)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)